Historie Staré školy

200 let stará budova školy v hsitorickém centru Vraného nad Vltavou hned naproti kostelu má své unikátní kouzlo i dnes. Mnozí z nás zde usedali do školních lavic, někteří zde dokonce i bydleli. Jsme rádi, že můžeme navázat na bohatou historii tohoto místa s nostalgickou atmosférou. Jsme i neskromě hrdí na to, že se nám snad podařilo budovu zachovat a po období prázdna ji vdechnout opět život.

Historie a dění v budově Staré školy ve Vraném

(dle vzpomínek pana Bedřicha Kyndla) 

 

1819 – stavba školní budovy (č.p.28) ....dokončena 20. září – učit se začalo již toho roku. Škola byla jednotřídní s bytem pro učitele....jako první učitel je uváděn pan Josef Pánek, po něm pan Josef Cafourek následován panem Stanislavem Mezánym

1851 – učitelem se stává Antonín Fiala, skvělý hudebník vykonávající také funkci ředitele kostelního kůru

1872 – díky rozmachu továren ve Vraném navštěvuje školu již 160(!) žáků....počet jedním učitelem v jedné třídě zcela nezvladatelný. Proto byl v tomto roce pronajat sousední domek (č.p. 5), ve kterém začal vyučovat soukromý tovární učitel, pan Josef Doubek

1873 – volba 1. školní rady, ve které zasedli pánové František Xaver Matošovský (farář), Antonín Fiala (řídící učitel), Josef Jandera (starosta), Josef Pařízek, Josef Šťastný, Vojtěch Boháček a František Křížek

1876 – umírá Ant. Fiala a učitelem se stává jeho syn, Antonín Fiala ml., podučitelem byl jmenován Zdeněk Kunze

1881 – přístavba patra školní budovy za cenu 4.305 zlatých a 28 krejcarů. Od tohoto roku je budova 2 třídá

1896 – otevření 3. třídy v pronajmuté místnosti domu č.p. 39 v majetku pana továrníka Arnošta Haaseho. Podučitelem v této třídě byl ustanoven pan Břetislav Jedlička

1898 – další přístavba a zřízení 3. třídy v budově školy

1905 – novým řídícím učitelem se stává pan Matěj Liška, po něm jsou uváděni pánové Antonín Koníček, Josef Zikl a Augustin Pacholík....všichni zároveň vynikající varhaníci

1927 – zřízení 4. třídy ve školní budově

1931 - povolena jedna zatímní pobočka.... vyučování tak probíhalo v pěti třídách

1932 - povolena ještě jedna pobočka a škola tím měla 6 tříd

1935 - současně se stavbou první přehrady na Vltavě byla dokončena i budova nové školy. Nesla název Prezidenta osvoboditele, T.G.Masaryka. Stará škola je v tomto roce uzavřena a upravena na byty pro zaměstnance papírny.

1957 – provoz školy po nezbytné adaptaci obnoven pro výuku žáků na 1. stupni

2010 – zprovoznění přístavby nové školní budovy uzavírá školní historii objektu. 

2012 – založení Občanského sdružení Stará Škola ve Vraném nad Vltavou s cílem vrátit do budovy život a zpřístupnit ji občanům Vraného jako centrum  nejrůznějších volnočasových (i jiných) aktivit

2013 - ....věříme, že jdeme správnou cestou, že se Vám u nás líbí a budete se i v budoucnu rádi vracet....další osudy Staré školy mohou být i ve Vašich rukou

Stará škola – okénko do historie 

 (sepsala paní Zdenka Kosinová, při příležitosti výročí 200 let budovy, březen 2019)

Stará budova ZŠ byla postavena v roce 1819. Pozdější přístavby proběhly v letech 1881, 1898 a 1956-1957. Nová budova ZŠ byla postavena v r. 1936 a přistavěna v roce 2007.

Traduje se, že stavitelé přehrady na Vltavě dali obci na výběr, zda bude v naší obci postavena nová škola nebo most, spojující silnici na levém břehu s naší obcí. Tehdejší zastupitelé se rozhodli pro novou školu. Škola byla postavena na návrší nad přehradou na rozhraní obou obcí – Vraného nad Vltavou a Skochovic. Byla to obecná škola pro 1. stupeň. Na 2. stupeň – měšťanku dojížděli žáci na Zbraslav nebo do Modřan. Vyučování začalo v roce 1936 a v tom roce skončilo vyučování ve Staré škole u kostela. 

1936-1945: Co bylo s budovou Staré školy v těchto letech, se mi nepodařilo zjistit.

1946: V tomto roce pronajala obec Starou školu místní papírně na byty. Bylo zde 8 bytů: 4 v přízemí a 4 v prvním patře. 

V přízemí vlevo od vchodu bydleli Barnášovi - rodiče a postupně 4 dcery a syn. Další byt byli Zelenkovi – p. František Zelenka s manželkou a dcerou. Za nimi bydlel p. Vyškovský. Vpravo od vchodu bydlela rodina Ratthouských: rodiče a 3 dospělé děti a časem i vnuk, což byl Zdeněk Zeman, známá vranská figurka (naposledy bydlel v Rajčuru a byl prý otcem 19ti dětí.)

V prvním patře proti schodům bydleli Babičkovi – rodiče a 2 dcery. Pokračujeme doleva, v dalším bytě bydleli Svobodovi se synem a dcerou. Vlevo na konci chodby bydleli Brabcovi (můj děda s babičkou) a jejich nejmladší syn Zdeněk (můj strýc). V podnájmu u nich bydlel i spolužák mého strýce z průmyslovky – pan Miloš Elis. Proti nim bydlel pan Adolf Zelenka s manželkou a dcerou. Celkem tedy 31 lidí. 

Topení bylo lokální na uhlí v každém bytě. V přízemí byly 2 záchody pro všechny a na dvoře společná prádelna, kde se i všichni koupali. Podél zdi k železniční trati stály kůlny na uhlí a dříví.

Ve školním roce 1953/54 byl ve škole (nové budově) otevřen i 2. stupeň základní školy. Moje budoucí švagrová tak přestoupila z Modřan a školní docházku ukončila ve Vraném. Já jsem začala chodit do 1. třídy v roce 1952 a do Staré školy jsem nikdy nechodila. Pamatuji se však, že v letech 1953 a 1954 jsme mívali i směnné vyučování: 4 hodiny dopoledne nebo odpoledne.

1955: 4 rodiny z patra Staré školy se vystěhovaly – do nových dvojdomků v Březovské ulici, do dřevěného domku na „ranči“ pod Hadrovnou nebo k někomu do nájmu v obci.

1955-56: Přestavba uvolněných bytů na třídy. Ze 4 bytů v patře vznikly 3 třídy a 1 třída byla v přízemí vpravo před schody. Přistavěla se část školy k trati, šatny a záchody. Ve škole bydleli už jen Barnášovi a Zelenkovi.

1. 9.1956 se začalo ve Staré škole opět vyučovat v 1.-4. třídě. 5. třída byla vždy v nové budově.

V létě 1957 se odstěhovali Zelenkovi, kteří bydleli v přízemí proti schodům do bytu v nově postavených bytových domech u nádraží. Ve Staré škole zůstal jen školnický byt – Barnášovi. Ve Staré škole tak bylo 5 tříd. Učili se tu žáci 1.-4. ročníků. Třída, ve které bylo nejvíce žáků, se tedy mohla půlit na A i B.

Budova školy v nejstarší části Vraného má zvláštní atmosféru. Byla postavena proti kostelu, vedle fary a dvě řady kaštanů a stará lípa u křížku toto kouzlo ještě víc umocňují. Žáci a učitelé sem chodili rádi, nebyl tu žádný stavební ruch ani dopravní provoz, jen vlak oddělený cihlovou zdí několikrát za dopoledne žáčky vyrušil. 

Prostory Staré školy přestaly vyhovovat předpisům na hygienu a bezpečnosti narůstajícímu počtu školáků. Proto se zastupitelé obce rozhodli pro přístavbu hořejší školy. Přístavba byla dokončena v r. 2007. V roce 2008 skončila ve Staré škole školní výuka a žáci i učitelé se přestěhovali do prostor krásné a moderní školy uprostřed Vraného nad Vltavou.

V roce 2013 pronajala obec Starou školu občanskému sdružení Stará škola. To už je ale jiná kapitola...

Za staré fotografie a zajimavé poznatky vděčíme panu Ladislavu Ryšánkovi místnímu archiváři.